Käynnissä olevat hankkeet

 • Strapetsi – Strategisen ja pedagogisen toiminnan johtaminen (OKM/33/521/2023)

  Hankkeen (joulukuu 2023-31.12.2024) tavoitteena on laatia strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli verkostokehittämistä ja yhteisoppimista hyödyntäen. Hankkeen kehittämiskokonaisuudet – pedagogiikan ja verkostojen johtaminen, laadunhallinnan ja -johtamisen osaaminen, osaamisen ja henkilöstön johtaminen sekä tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen, perustuvat tietovarantojen systemaattiseen käyttöön ja koulutuksen järjestäjien tiiviiseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa. Toimintamalli vahvista ammatillisen koulutuksen vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta.

  Hankkeessa on neljä kehittämiskokonaisuutta, joiden hanketyön tuloksena saadaan strategisen ja pedagogisen johtamisen toimintamalli:
  1 Pedagogiikan ja asiakkuuksien johtamisen
  2 Laadunhallinan ja johtamisen osaaminen
  3 Osaamisen ja henkilöstön johtaminen
  4 Tulevaisuus ja visionäärinen johtaminen

  Oulun Palvelualan Opisto osallistuu kehittämiskokonaisuuksiin 2 ja 3.

  Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus). Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Turun kaupunki (https://blog.edu.turku.fi/strapetsi/).

  OPAOlla hankkeen yhteyshenkilönä toimii Sannamari Kallinen, sannamari.kallinen@opao.fi, p. 044 737 2020.

 • YPOPO-Yhdistelmäosaamista Pohjois-Pohjanmaalla (JOTPA/OPH 2.12.2022 69/4142/2022)

  Oulun Palvelualan Opiston toteuttamssa YPOPO-hankkeessa pääsisältönä on pilottikoulutus, jossa valmennetaan puhtauspalvelualan yhdistelmäosaajuuteen. Pilottikoulutukseen osallistuja saa valmiuksia työskennellä myös ravitsemisalan avustavissa työtehtävissä, joka parantaa mahdollisuuksia työllistyä esim. kokoaikaisesti. Alalla työskentely vaatii työpaikkojen arvostamia asiakaspalvelutaitoja ja asennetta.
  Koulutuksen keskeiset sisällöt ovat ylläpitosiivouksen perusteet, asiakaspalvelun perusteet ja avustavat keittiötehtävät. Tarkempi sisältö ja asiakkaan koulutuksen kesto (esim. 1 pv-3 kk) määräytyvät osallistujien lähtötason ja työelämän tarpeiden mukaan.
  Koulutus toteutetaan pääosin työnohessa monimuotoisena lähi- ja etäopiskeluna (myös Teams) ja työelämässä oppimista.
  Koulutusta toteutetaan yhtäaikaisesti esim. Oulun alueella. Lähipäiviä on myös paikkakuntakohtaisesti ja tarvittaessa hankeasiakkaalle yksilöllisesti annettuna.
  Työelämän yhteistyötarpeita, -mahdollisuuksia ja työvoimatarvetta kartoitetaan läpi hankkeen. Esim. työelämälle järjestetään 1-2 tilaisuutta teemoista monikulttuurisen työyhteisön ohjaaminen sekä esimiehenä ja ohjaajana toimiminen (2-4 h/teema).

  Osaamistarpeen kartoitusPOHJA.

  1.3.2024 alkaen Oulun Palvelualan Opisto toteuttaa hanketta 28.2.2025 saakka. Hankehenkilöinä toimivat Kaisa Sandberg, kaisa.sandberg@opao.fi ja Katariina Hautamäki, katariina.hautamaki@opao.fi.
  Hanke toteutettiin verkostohankkeena Koillis-Suomen Aikuiskoulutus KSAK Oy:n kanssa 29.2.2024 saakka yhteyshenkilönä Auli Posio ja  hankehenkilönä Eine Lohilahti.

  YPOPO-hankkeen ESITE.

  Hankkeen rahoittajana toimii Jatkuvan oppimisen ja työllisyyden palvelukeskus/Opetushallitus.

Päättyneet hankkeet

 • Tietojohtamisen kehittäminen (OKM/24/521/2022)

  Hankkeen (1.1.2022-31.12.2023, jatkoaika 30.4.2024 saakka) tavoitteena on saada aikaan pysyviä toiminnallisia muutoksia ja parannuksia ammatillisen koulutuksen tietojohtamisessa osana ammatillisen koulutuksen yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja tuloksellisuutta sekä järjestäjän strategiaa, tavoitteita ja tehtävää. Ammatillisen koulutuksen johto huolehtii myös tiedolla johtamisen toimintakulttuurin edistämisestä organisaatiossa ja varmistaa henkilöstön tarvittavan osaamisen.

  Hankkeessa on viisi työpakettia:
  1 Tietojohtamisen prosessit ja osaaminen
  2 Tiedon tuottaminen tiedon tarpeen näkökulmasta
  3 Tiedon laadun varmistaminen järjestelmissä
  4 HOKSien laadun ja tiedon oikeellisuuden parantaminen
  5 Ammatillisen koulutuksen tietojohtamisen kohdearkkitehtuurin kuvaaminen

  Oulun Palvelualan Opisto osallistuu työpaketteihin 1, 3 ja 4.

  Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus). Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Espoon seudun koulutuskuntayhtymä OMNIA.

  OPAOlla hankkeen yhteyshenkilönä toimii Sannamari Kallinen, sannamari.kallinen@opao.fi, p. 044 737 2020.

 • Digiosaava.fi, digitalisaation osaamisen ja johtamisen kehittämishanke (OKM/25/521/2022)

  Hankkeen (1.1.2022-31.12.2023, jatkoaika 30.4.2024 saakka) tavoitteena on luoda ammatillisen koulutuksen järjestäjille digitaalisen johtamisen ja osaamisen kehittämiskokonaisuus, joka sisältää osaamisen kehittämisen polun sekä koulutuskokonaisuudet koulutuksen johdolle, hallintohenkilöstölle sekä opetus- ja tukihenkilöstölle..

  Hankkeessa edistetään suunnitelmallisesti koulutuksen järjestäjien digitalisaatiota digikyvykkyyskyselyn teemojen mukaisesti. Kehittämiskokonaisuus työstetään virtuaaliseen osaamiskampukseen, joka kokoaa osaamisen kehittämispolun, koulutukset sekä käyttöönotettavat muokattavat aineistot selkeäksi kokonaisuudeksi kohderyhmät huomioiden.

  Hankkeessa on kahdeksan työryhmää:

  Johtamisen ja hallinnon käytännöt:
  1 Digitalisaation johtaminen osana organisaation strategiaa, tavoitteita ja tehtävää
  2 Henkilöstön osaamisen johtaminen ja kehittäminen
  3 Digitaalisen infrastruktuurin kehittäminen
  4 Verkostoituminen – jakamisen ja yhteisöllisyyden kulttuuri

  Opetuksen ja oppimisen käytännöt sekä oppimisympäristöt:
  5 Opetuksen ja oppimisen johtaminen sekä pedagogiikka
  6 Digitaalisuuden hyödyntäminen oppimisen ohjauksessa ja tuessa sekä edistymisen seurannassa
  7 Oppijoiden digitaalisen osaamisen varmistaminen ja kehittäminen
  8 Digitaalisten sisältöjen hyödyntäminen osana opetusta ja oppimista

  Oulun Palvelualan Opisto osallistuu työryhmiin 1, 2, 5 ja 8.

  Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus). Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Työtehoseura.

  Digiosaava.fi:n www-sivut.

  OPAOlla hankkeen yhteyshenkilönä toimii Merja Talman-Riihiluoma, merja.talman-riihiluoma@opao.fi, p. 044 737 2017.

 • OPVA haltuun – Opiskeluvalmiuksia tukevien opintojen kehittäminen (OKM/22/521/2022)

  Hankkeen (1.1.2022-31.12.2023, jatkoaika 30.4.2024 saakka) tavoitteena on luoda opintovalmiuksia tukevien opintojen (OPVA) järjestämistä tukeva koulutuskokonaisuus ammatillisen koulutuksen järjestäjille.

  Hankkeessä levitetään OPVAn parhaita käytäntöjä, laaditaan korkealaatuisia ja laajaan käyttöön soveltuvia opiskelumateriaaleja ja laaditaan toimintamalleja. Lisäksi kasvatetaan koulutuksen järjestäjien henkilöstön osaamista.

  Hankkeen tuloksena on toisen asteen opintoihin ja tutkinnon suorittamisen toteutuminen aiempaa yhdenvertaisemmin.

  Hankkeessa on mukana ammatillisten oppilaitosten opiskelijat ja henkilöstö, muut ammatilliset oppilaitokset.

  OPAO osallistuu seuraaviin teemoihin:

  1. Opiskelutaidot ja elämänhallinta
  2. Kieli ja viestintä
  3. Kielitietoisuus ja selkokielisyys ammattiopinnoissa
  4. Työelämävalmiudet sekä digi- ja matemaattiset taidot
  5. Tukitarpeet ja pedagogiset ratkaisut
  6. Järjestämisen toimintamallit.

  Hankkeen rahoittaa Opetus- ja kulttuuriministeriö (strategiarahoitus). Hankkeen päätoteuttaja ja hallinnoija on Turun kaupunki. Osatoteuttajina toimii 63 ammattioppilaitosta.

  OPAOlla hankkeen yhteyshenkilönä toimii Tarja Greus, tarja.greus@opao.fi, p. 044 737 2010.

 • VASKI – Vastuullinen ja kestävä ammatillinen koulutus -hanke

  VASKI-hanke (1.1.2022-31.12.2023) on osa ammatillisen koulutuksen kestävän kehityksen ja vihreän siirtymän kehittämisohjelmaa. Hankkeen pääkoordinaattorina toimii Sataedu. Osakoordinaattoreina toimivat Perho, Sykli, Optima, LHKK ja Ammattiopisto Luovi. VASKI-hankkeessa on mukana yhteensä 61 ammatillisen koulutuksen järjestäjää eri puolilta Suomea. Laaja verkosto varmistaa yhteiskehittämisen ja tulosten vaikuttavuuden. Hanke toteutetaan Opetushallituksen rahoituksella.

  Hankkeen tavoitteena on ammatillisen koulutuksenkestävyys tiekartan laadinta ja koulutusten järjestäjien oman kestävän kehityksen- ja vastuullisuusohjelman edistäminen. Kestävyys tiekartta kootaan yhteen eri teemojen lopputuloksista.

  Hankkeessa on 8 työpakettia:

  • kestävyystiekartta ja verkostokoordinointi (TP 1.)
  • viestintäkoordinointi (TP 2.)
  • johtamiskäytännöt ja toimintakulttuuri (TP 3.)
  • pedagogiset ratkaisut ja oppimisympäristöt (TP 4.)
  • osaamisen kehittäminen (TP 5.)
  • alueiden ja työelämän kehittäminen (TP 6.)
  • hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta (TP 7.)
  • asiantuntijatuki oppilaitosten kestävän kehityksen ohjelmatyöhön (TP 8.)

  OPAO on mukana kahdessa työpaketissa: Alueiden ja työelämän kehittäminen (TP 6) ja Hiilijalanjäljen mittaaminen ja seuranta (TP 7).

  Hankkeen www-sivut.

  Lisätietoja: Maarit Nissi, maarit.nissi@opao.fi, p. 044 068 6987

 • KEPEÄ, Kehittävä työelämäpedagogi -hanke, (EURA 2014/10871/09 02 01 01/2020/POPELY)

  Hankkeen tavoitteet ja toiminta:

  Hankkeessa vahvistetaan Pohjois-Suomen työpaikoilla sellaista työelämäpedagogista osaamista, joka edistää erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista tai harjoittelua ja työllistymistä. Näiden opiskelijaryhmien pääsy työpaikoilla tapahtuvaan oppimiseen tai harjoitteluun helpottuu ja ohjauksen laatu paranee.

  Hanke on jaettu kolmeen työpakettiin, joiden konkreettiset tavoitteet ovat:
  TYÖPAKETTI 1) Erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvan oppimisen tai harjoittelun, sekä työllistymisen tukeminen:
  Tavoitteena on lisätä Pohjois-Suomen työpaikoille erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoiden työpaikalla tapahtuvaa oppimista (toinen aste) tai harjoittelua (ammattikorkeakoulu), sekä työllistymistä tukevia pedagogisia ratkaisuja sekä kehittää alueellisessa yhteistyössä (oppilaitokset ja työelämä) erityistä ohjausta tarvitsevien opiskelijoidentyöpaikoilla tapahtuvaa oppimista tai harjoittelua, sekä opinnollistamista tukevia menetelmiä, prosesseja ja oppimisympäristöjä.

  TYÖPAKETTI 2) Työpaikkaohjaajien ja opettajien työelämäpedagogisen osaamisen:
  Tavoitteena on kehittää työpaikkaohjaajien ja opettajien (sekä toinen aste että ammattikorkeakoulu) työelämäpedagogista osaamista, erityisesti opiskelijan ohjaus-, opinnollistamis- ja arviointiosaamista sekä lisätä työelämän ja oppilaitoksen edustajien yhteistä ymmärrystä työelämässä tarvittavasta osaamisesta ja muutostilanteissa toimimisesta (esim poikkeustilanteet, kuten Korona).

  TYÖPAKETTI 3) Hankkeen työpakettien (1 ja 2) tuotosten ja toimenpiteiden yhteiskehittely hanketoimijoiden ja työelämäpedagogisen verkoston kanssa:
  Tavoitteena on rakentaa Pohjois-Suomeen alueellinen työelämäpedagoginen verkosto keskinäisen yhteistyön, jatkuvan osaamisen ja laadun kehittämisen tueksi (TOPPI-verkosto, ammatillinen toinen aste, korkeakoulu, ammatillinen opettajakorkeakoulu ja yritykset), tuoda yhteen verkostotyössä hankkeen toimijat jakamaan syntyviä hyviä käytäntöjä, kehittää niitä yhdessä eteenpäin, sekä vertaisarvioida hankkeen etenemistä ja tuloksia sekä tukea opettajien ja työelämän edustajien työelämäpedagogista osaamista kehittämällä ammatillisen opettajankoulutuksen koulutustarjontaa (pedagogiset opinnot ja täydennyskoulutus).

  HANKE-ESITE

  Hanketta koordinoi Oulun Ammattikorkeakoulu Oy, muut hankeoppilaitokset OPAOn lisäksi ovat Lapin Ammattikorkeakoulu, KSAK ja Rovaniemen koulutuskuntayhtymä REDU.

  Hankkeen rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto (ESR)

  Yhteyshenkilö: Sirpa Liuska, p. 050 433 3949, sirpa.liuska@opao.fi

 • Selvät sävelet -hanke, (OKM/435/522/2020)

  Hankkeen tavoitteet ja toiminta:

  Hankkeessa edistetään jatkuvan oppimisen kehittämistä, työ- ja elinkeinoelämän uudistamista, vastataan yhteiskunnan ja talouden haasteisiin sekä
  murroksesta syntyviin uusiin osaamistarpeisiin.

  Hankkeen tavoitteena on tukea työllisyyden edistämisen kuntakokeiluja ja kuntakokeilun kohderyhmän työllisyystavoitteita. Hankkeessa selvitetään, miten kuntakokeilu vaikuttaa työvoimakoulutuksiin liittyviin prosesseihin ammatillisissa oppilaitoksissa. Kehitetään alueellinen toimintamalli työvoimakoulutuksen järjestäjien kesken. Toimintamalli sisältää asiakkaan näkökulmasta suunnitellun palveluprosessin (sis. uraohjaus) suunnittelun sekä oppilaitosten hallinnollisen toimintamallin työvoimakoulutuksille. Hallinnollinen toimintamalli perustuu ELY-keskuksen, TE-palveluiden ja kaupunkien työllisyyspalveluiden prosesseihin.

  Hanketta koordinoi Koulutuskuntayhtymä OSAO, muut hankeoppilaitokset OPAOn lisäksi ovat KSAK oy, BRAHE ja PSK Aikuisopisto.

  Hankkeessa on tuotettu VOS-työvoimakoulutuksen TOIMINTAMALLI.

  Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

  Yhteyshenkilö: Merja Talman-Riihiluoma, p. 044 737 2017, merja.talman-riihiluoma@opao.fi

 • OSUU! -Osaamista positiiviseen uudistumiseen -hanke, painopiste 3.2 (43/2110/2020)

  Hankkeen tavoitteet ja toiminta:

  Hankkeen tavoitteena on OPAOn pedagogisen strategian päivittäminen oppilaitoksen uuden strategian mukaiseksi sekä hyväksytyn pedagogisen strategian mukaisten palveluprosessien toimintamallien edelleen kehittäminen ja toiminnan selkeyttäminen sekä jalkauttaminen.

  Hankkeessa luodaan OPAOn toimintaa ja arjen pyöritystä tukeva pedagoginen malli, jonka avulla johto tukee opettajien työtä ja edelleen opiskelijoiden valmistumista tutkintoon ja ammattiin HOKS-prosessin avulla. Hankkeessa vertaisopitaan toisten oppilaitosten toimintamalleja palveluprosessien johtamiseen liittyen. Lisäksi OPAOssa järjestetään työpajoja, joilla osallistetaan koko henkilöstö tulosten käyttöönottoon. Tarpeen mukaan vastaavia työpajoja järjestetään myös opiskelijoille ja työelämälle.

  Hankeverkosto on laaja, usean maakunnan alueelle ulottuva monipuolinen 20 koulutuksen järjestäjän verkosto. Hanketta koordinoi Suomen Diakoniaopisto Oy.

  Hankkeen rahoitus: Opetushallitus

  Yhteyshenkilö: Sannamari Kallinen, p. 044 737 2020, sannamari.kallinen@opao.fi

 • PEPO-Perusteista poluille -hanke, painopiste 1.2, (22/2110/2020)

  Hankkeen tavoitteet ja toiminta:

  Hankkeen tavoitteina on yhteisten tutkinnon osien suoritustapojen monipuolistaminen vahvistamalla opettajien ja ohjaajien pedagogista osaamista. Tavoitteena on myös kehittää opiskelijoita motivoivia ja kannustavia pedagogisia menetelmiä sekä matalan kynnyksen toimintatapoja, joilla voidaan vahvistaa kaikenikäisten oppijoiden perustaitoja ja jatko-opintovalmiuksia.

  Kehitetään opiskeluvalmiuksia tukevien (opva) opintojen sisältöjä niin, että opiskelijoiden perustaitoja pystytään kohentamaan tehokkaasti opva-opintojen aikana ja kaikilla on tasapuolisempi lähtökohta yhteisten tutkinnon osien (yto) opiskeluun.

  Kehitetään ja monipuolistetaan yto-opintojen arviointia siten, että esim. TTO-jaksojen ja/tai näytön arvioinnin yhteydessä arvioidaan myös yto-opintojen asiakokonaisuuksia. Saadaan konkreettisempaa ja todellisempaa arviointia asiakokonaisuuksiin, joita on vaikea yto-opintojen yhteydessä arvioida. Lisää arvioinnin yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.

  Kehitetään yto-opintojen joustavia ja monipuolisia suorittamistapoja, joiden avulla opinnot etenevät suunnitellusti opiskelijan HOKSn mukaan.

  Hankeverkosto on laaja, usean maakunnan alueelle ulottuva monipuolinen 17 koulutuksen järjestäjän verkosto. Hanketta koordinoi Luksia, Länsi-Uudenmaan koulutuskuntayhtymä.

  HANKKEEN BLOGI

  Hankkeen rahoitus: Opetushallitus

  Yhteyshenkilö: Sirpa Liuska, p. 050 433 3949, sirpa.liuska@opao.fi

 • OLO -Oikeus Laadukkaaseen Ohjaukseen -hanke, painopiste 1.1, (37/2110/2020)

  Hankkeen tavoitteet ja toiminta:

  OLO- hankkeessa selkeytetään toimijoiden rooleja, vahvistetaan ohjausosaamista sekä kuvataan ohjauksen palvelupolkujen kokonaisuutta prosessin eri vaiheissa. Hankkeen tavoitteena on parantaa opiskelijoiden oppimistulosten ja oppimisen edellytyksiä kaikissa mukana olevissa oppilaitoksissa sekä osallistua valtakunnalliseen kehittämistyöhön tuomalla verkostossa kehitetyt, kokeillut ja mallinnetut parhaat käytännöt valtakunnallisesti hyödynnettäviksi.

  Hankeverkosto on laaja, usean maakunnan alueelle ulottuva monipuolinen 23 koulutuksen järjestäjän verkosto. Hanketta koordinoi Länsirannikon Koulutus Oy WinNova.

  Hankkeen kehittämistyö rakentuu kolmen ohjauksen vaiheen ja kehittämisteeman ympärille:

  – kehittämistiimi I: ennen opintoja
  – kehittämistiimi II: opintojen aikana
  – kehittämistiimi III: opintojen jälkeen.

  Oppilaitokset osallistuvat oman toteutussuunnitelmansa mukaan joko yhteen tai useampaan kehittämisteemaan ja -tiimiin.

  Hankkeen rahoitus: Opetushallitus

  Yhteyshenkilö: Merja Airaksinen, p. 050 552 0572, merja.airaksinen@opao.fi

 • Polku ravitsemis- ja puhtaanapitoalan töihin tai koulutukseen – RAPU-polku -hanke (POPELY/2772/2019, 17.2.2020)

  Hankkeen tavoitteet ja kohderyhmät:

  Hankkeessa tavoitteena on löytää nuorille, maahanmuuttajataustaisille, nuorille ja aikuisille osatyökykyisille sekä ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille työnhakijoille Oulun alueelta ravitsemis- tai puhtaanapitoalan työkokeilu-, palkkatuettu- tai oppisopimustyöpaikka, opiskelupaikka tai jatko-opiskelupaikka esim. AMK:ssa.

  Hankkeen tavoitteena on löytää myös esim. mahdolliset alan piilotyöpaikat. Piilotyöpaikkoja etsitään alueen yrityksistä ja etsinnässä hyödynnetään hanketyöntekijöiden laajaa yritysyhteistyöverkostoa.

  Kehitystyönä selvitetään nuorten- ja maahanmuuttaja-asiakkaiden jatko-opiskeluvalmiuksien (esim. AMK -tutkinto) parantamismahdollisuuksia.

  Toinen kehittämistyö on osatyökykyisen asiakkaan työhöntulomallin kehittäminen. Hankkeessa haetaan yhteistyökumppaneiksi työnantajia, jotka ovat halukkaita työllistämään osatyökykyisen henkilön.

  HANKE-ESITE

  Hankkeen rahoitus:

  Hankkeen rahoittaa Pohjois-Pohjanmaan TE-toimisto (työllisyyspoliittinen avustus).

  Kysy rohkeasti lisää -> rapu@opao.fi

  Yhteyshenkilö(t):

  Hankkeen vetäjä Sanna Falin, p. 050 433 3949
  Päivi Sarkkinen, p. 044 737 2009

 • #LAATUPOWERIA2 – Kokonaisvaltaista laadunhallintaa (Hankekoodi: 17/1404/2019)

  Hankkeen tavoitteet ja tulokset:

  Hankkeen painopistealueina ja tavoitteina ovat että laadunhallinta on kokonaisvaltaista ja että toiminnan jatkuva parantaminen kohti erinomaisuutta on kiinteä osa oppilaitoksen toimintaa.

  Hankkeen tuloksena oppilaitoksella on kattava ja toiminnan läpileikkaava laadunhallinta sekä toimiva mittaristo laadukkaan toiminnan toteuttamiseen ja seuraamiseen. Erityisesti kehitetään edelleen laadukasta työelämäyhteistyötä tto-jaksojen ja osaamisen arvioinnin onnistumiseksi.

  Yhteistyökumppanit:

  • Haapaveden Opisto (koordinaattori)
  • Raahen Porvari- ja kauppakoulu
  • Kalajoen Kristillinen Opisto
  • Oulun Palvelualan Opisto

  Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

  Yhteyshenkilö: Outi Niemelä, puh. 044 737 2019, outi.niemela@opao.fi.

 • SOPU – SUJUVAT OMAT POLUT (Hankekoodi: S21268)

  Hankkeen tavoitteet ja tulokset:

  SOPU – Sujuvat omat polut -verkostohankkeen taustalla on ammatillisen koulutuksen keskeyttäneiden opiskelijoiden määrän kasvu ja korkea nuorisotyöttömyys. Hankkeen keskeisin kohderyhmä on ammatillisen koulutuksen opiskelijat, keskeyttämisuhan alla olevat ja ammatilliseen koulutukseen hakeutuvat.

  SOPU-hankkeen tavoitteena on HOKS (henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma) -ohjausprosessin mallintaminen ja kehittäminen. Ohjauksellista HOKS- ja eHOKS-prosessia kehitetään uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön mukaiseksi, huomioiden reformin tuomat rakenteelliset muutokset. Tavoitteena on opiskelijan sujuva yksilöllinen eteneminen opintopolullaan. Opiskelijoiden yksilöllisiin tarpeisiin ei pystytä tällä hetkellä riittävässä määrin vastaamaan – erityistä tukea tarvitsevien opiskelijoiden määrä kasvaa ja toisaalta osa opiskelijoista haluaa valmistua nopeammassa aikataulussa. Hankkeessa osatoteuttajat arvioivat jo aiemmin kehitetyn vapaaehtoisuuteen perustuvan K2K-toimintamallin soveltamista opiskelijan tueksi erilaisissa koulutuksellisissa siirtymävaiheissa. Yhteisissä hanketavoitteissa tullaan hyödyntämään myös muissa aiemmissa hankkeissa kehitettyjä sujuvia yksilöllisiä opintopolkuja mahdollistavia ratkaisuja.

  Hanke kehittää hakeutumisvaiheen ohjausta.

  Hankkeessa parannetaan koulutuksella opetus- ja ohjaushenkilöstön ohjausosaamista ja koulutuksen järjestäjien välistä yhteistyötä sujuvien opintopolkujen mahdollistamiseksi.

  Oulun Palvelualan Opiston (OPAO) tavoite hankkeessa on saada oppilaitokseen hakevien, opiskelevien ja valmistuvien eli eri nivelvaiheiden ohjaus sujuvaksi ja laadukkaaksi prosessiksi. Hankkeessa tehdään yhteistyötä esimerkiksi Pohjois-Suomen matkailuyritysten, puhtaus- ja kiinteistöpalveluyritysten sekä ravitsemisalan yritysten kanssa sekä yhteistyöoppilaitosten kanssa, kuten PSYO ry.

  TUTUSTU -> NOPEUTETTU OPINTOPOLKUMALLI

  TUTUSTU -> TUUPPAAMOSTA TUKEA OPISKELUUN

  TUTUSTU -> OMA- JA OPPISOPIMUSPOLKU AMMATTIIN CASE OPAO

  Yhteistyökumppanit:

  • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä, Oulun seudun ammattiopisto OSAO (koordinaattori)
  • Seinäjoen koulutuskuntayhtymä SEDU
  • Länsirannikon Koulutus Oy WinNova
  • Pohjois-Karjalan koulutuskuntayhtymä RIVERIA
  • Marttayhdistysten liitto ry, Oulun Palvelualan Opisto OPAO

  Hankkeen rahoitus: Euroopan sosiaalirahasto (ESR) ja Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)

  Yhteyshenkilö: Merja Airaksinen, merja.airaksinen(at)opao.fi, p. 050 552 0572.

 • FutUra -seminaari 31.10.2019 (SOPU-, RETU-, Amis osaa- ja Ytimet haltuun -hankkeet)

  FutUra – Tulevaisuuden urapolut HOKSissa -seminaari 31.10.2019, klo 12-15.30 OPAO, Oulun Palvelualan Opistolla os. Teuvo Pakkalan katu 15, Oulu

  FutUra -seminaarin videotallenne .

  12.00 Seminaarin avaa apulaisrehtori Tuula Jylänki OPAOsta

  12.15 Uraohjauksesta ja urasuunnittelutaidoista sekä RETU -hankkeen tuotteista puhuu projektipäällikkö, Vuoden opinto-ohjaaja 2017, Helena Kasurinen Laureasta

  13.15 Nyt on aikaa tutustua hankkeiden tuotteisiin ja nauttia kahvit

  14.00 Tulevaisuusohjauksesta ja OSATA -hankkeen tuotteista kertoo projektipäällikkö Johanna Ollila Tulevaisuuden tutkimuskeskuksesta

  15.00 Opiskelijat kertovat uraohjauskokemuksistaan ja tulevaisuuden haaveistaan.

  15.30 Eväät tulevaisuuteen kuvailee Tuula Jylänki

 • #LAATUPOWERIA – Voimaa yhteystyöverkostosta (Hankekoodi: 19/2368/2018)

  Hankkeen tavoitteet ja tulokset:

  Hankkeen painopistealueina ja tavoitteina ovat laadunhallintajärjestelmien päivittäminen uuden ammatillisen koulutuksen lainsäädännön tavoitteiden mukaisesti ja palautejärjestelmän avulla saadun tiedon jakaminen, hyödyntäminen ja palautetiedon pohjalta tapahtuva kehittäminen.

  Hankkeen tuloksena koko henkilöstö noudattaa päivitettyä ja vahvistettua HOKS-, koulutussopimus- ja oppisopimusprosessia. Toiminnan laatu paranee, kun varmistetaan yhdenmukaiset toimintatavat, jotka on muodostettu parhaista käytänteistä. Opiskelijatiedot siirtyvät kaikkien toimijoiden toimesta Wilmaan vietyjen tietojen osalta virheettömästi KOSKI-järjestelmään. Toimiva joustavan haun järjestelmä on käytössä ja palautejärjestelmistä on toimintamalli, jonka avulla tiedolla johtamisella edistetään toiminnan laadun varmistamista.

  Yhteistyökumppanit:

  • Raahen Porvari- ja kauppakoulu (koordinaattori)
  • Haapaveden Opisto
  • Kalajoen Kristillinen Opisto
  • Oulun Palvelualan Opisto

  Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

  Yhteyshenkilö: Outi Niemelä, puh. 044 737 2019, outi.niemela@opao.fi.

 • VERKOTU PORUKKAAN – SOLUTTAUDU PARVEEN -hanke (23/597/2017)

  Hankkeen tavoitteet ja tulokset:

  Hankkeen tavoitteena on keskittää koko opiskelijan oppimisprosessi yhteen avoimeen verkko-oppimisympäristöön ePerusteiden mukaisesti. Tutkinnon osittain luodaan tutkinnon kaikista osista muodostuva laadukas verkkoympäristö, joka tuo opiskelijan koko opintopolun näkyväksi ja mahdollistaa etenemisen osaamisperusteisesti, tavoitteellisesti sekä ajasta ja paikasta riippumattomasti.

  Toisena tavoitteena on saada pysyväksi toimintakulttuuriksi opettajien tiimityöskentely ja vertaisoppiminen, jolla muutetaan oppilaitoksen ja koulutuksen järjestäjien toimintaa opettajien itseohjautuvuutta tukevaksi. Perinteiset ulkoiset massakoulutukset ja ylhäältä annetut toimintamallit ovat tehottomia, eivätkä jalkaudu pysyväksi toiminnaksi.

  Tavoitteena on myös kehittää toimintamalleja siihen, kuinka verkko-opetusta ja kontaktiopetusta yhdistämällä mahdollistetaan opiskelijoiden joustavat opintopolut sekä paikasta ja ajasta riippumaton oppiminen oppilaitoksessa ja sen ulkopuolella.

  Lisäksi selvitetään mahdollisuus toteuttaa ainakin kahteen perustutkintoon yksi yhteinen osittain tai kokonaan verkossa suoritettava tutkinnon osa kestävään kehitykseen, puhtaanapitoon, kierrätysmenetelmiin ja energian käytön säästämiseen perustuen.

  Hankkeen tuloksena on pedagogisesti laadukas verkko-oppimisympäristö, jonka avulla opiskelijan on helppo seurata ja suunnitella opintojaan. Päällekkäisyys opittavissa asioissa jää pois. Opiskelijoiden yksilölliset osaamispolut mahdollistuvat, esimerkiksi nopeammin opinnoissa eteneminen mahdollistuu. Opettajien tietoteknistentaitojen tasoerot tasoittuvat vertaisoppimalla ja yhteisten verkko-opetusmoduulien avulla. Lisäksi muutamissa tutkinnon osissa tarkastellaan esim. puhtausluokkia ja kierrätystä.

  Yhteistyökumppanit:

  • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä/Oulun seudun ammattiopisto, Haukipudas (koordinaattori)
  • Oulun Palvelualan Opisto
  • Raahen koulutuskuntayhtymä

  Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

  Yhteyshenkilö: Sirpa Liuska, sirpa.liuska(at)opao.fi, p. 050 433 3949.

 • YTIMET HALTUUN -hanke (10/556/2017)

  Hankkeen tavoitteet ja tulokset:

  Hanke kohdentuu hankeoppilaitosten ydinprosessien kehittämiseen, kuten jatkuvan haun, joustavan sisäänoton ja edelleen opiskelijan HOKSin mukaisen opiskelun eri vaiheiden prosessien kuvaamiseen ja kehittämiseen. Hankkeessa luodaan aidosti osaamisperusteinen tutkinnon suorittamisen malli, joka soveltuu eri-ikäisten ja taustaisten opiskelijoident tarpeisiin.

  Hankeoppilaitosten yhteisenä strategisena tavoitteena on toteuttaa ammatillisen koulutuksen reformin edellyttämät toimenpiteet ja vakiinnuttaa koulutustoiminta reformin vaatimusten mukaisesti.

  Hankkeen tuloksina oppilaitoksiin saadaan jatkuvaan hakuun ja yksilöllisiin opintopolkuihin perustuvan henkilökohtaisen ohjauksen toimintamalli, jossa huomioidaan eri vaiheissa (hakeutuminen, osaamisen kehittyminen, tutkinnon suorittaminen) olevien henkilöiden henkilökohtainen ohjaus. Toisena tuloksena työpaikalla tapahtuvan oppimisen prosessi ja osaamisen arviointi kehittyy. Kolmantena tuloksena saadaan yhteisten tutkinnon osien verkkoalusta, joka on pedagogisesti toimiva ja tukee jatkuvaa hakua.

  Ytimet haltuun -hankkeen toimijaverkoston muodostavat Pohjois Suomen Yksityiset oppilaitokset (PSYO ry) -verkoston oppilaitokset eli hankkeen koordinaattorina Marttayhdistysten liitto ry:n hallinnoima Oulun Palvelualan Opisto, Raahen Porvari- ja Kauppakoulu, Kalajoen Kristillinen Opisto, Haapaveden Opisto sekä Suomen Diakoniaopisto/Oulun kampus.

  Verkostossa olevat oppilaitokset toimivat Pohjois-Pohjanmaalla jopa 150 kilometrin päässä toisistaan, joten saamme hankkeeseen esim. työelämäverkostoa eri puolilta maakuntaa. Lisäksi Suomen Diakonia Opisto on valtakunnallinen toimija, pääpaikkana Helsinki. Osahanketoteuttaja on SDO/Oulun kampus.

  Hankkeessa hyödynnetään esim. useita laatuhankkeita toteuttaneen oppilaitosverkoston avointa ja hyviä toimintamalleja jakavaa toimintakulttuuria.

  Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

  Yhteyshenkilö: Tuula Jylänki, tuula.jylanki(at)opao.fi, p. 050 408 9052

 • LAADULLA REFORMIIN2 -hanke (12/565/2017)

  Hankkeen tavoitteet ja tulokset:

  Laadulla reformiin 2 -hanke on Pohjois-Suomen Yksityiset Oppilaitokset ry:hyn (PSYO) kuuluvan neljän oppilaitoksen yhteishanke, jonka koordinaattorina toimii Oulun Palvelualan Opisto.

  Hankeverkoston yhteinen teema sisältyy painopistealueeseen “Laadunhallintajärjestelmän päivittäminen reformin tavoitteiden suuntaisesti.” Hankkeen läpi kulkevana tavoitteena on kehittää oppimisympäristöjen  laadunvarmistusta.

  Hankkeessa toteutetaan yhdessä työelämäkumppaneiden ja opiskelijoiden kanssa oppimisympäristöjen laadunarviointikäsikirja, -lomakkeisto tai -kriteeristö, jolla voidaan arvioida ja kehittää uusien oppimisympäristöjen vastaavuutta ammattitaitovaatimuksiin ja joka ohjaa uusien työelämäkumppaneiden, opiskelijoiden ja oppilaitoksen yhteistyön käynnistämistä ja toteutusta laadunhallinnan näkökulmasta.

  Yhteistyökumppanit:

  • Kalajoen Kristillinen Opisto
  • Haapaveden opisto
  • Raahen Porvari- ja kauppakoulu

  Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

  Yhteyshenkilö: Sannamari Kallinen, sannamari.kallinen(at)opao.fi, p. 044 737 2020

 • DIGILIIKKUJA -Työtä ravitsemis- ja puhtaanapitoaloilta, kohtaaminen diginä

  Hankkeen nimi: Digiliikkuja -Työtä ravitsemis- ja puhtaanapitoaloilta, kohtaaminen diginä

  Työpaikat liikkuvat ja työkohteet vaihtuvat erityisesti ravitsemis- ja puhtaanapitoalalla, joten kausityöllistyminen on alalle tyypillistä.
  Työpaikkojen sijainti voi olla kesällä ja talvella eri paikkakunnilla.

  Toteutusaika: 1.8.2017-31.3.2019

  Hankkeessa tuotettu kehittämistehtävä.

  Asiakasryhmä:

  Hankkeen kohderyhmänä ovat nuoret, alle 25-vuotiaat, jotka ovat kiinnostuneita ja/tai joilla on jo koulutusta ja/tai työkokemusta alalta ja haluavat työllistyä alalle esim. työkokeilun kautta tai heillä on jo osaamista ja heille etsitään palkkatuettua työpaikkaa, tarvittaessa annetaan alaan liittyen ohjausta/koulutusta, jotta osaaminen on ajan tasaista.

  Asiakkaat voivat olla kiinnostuneita kausityöllistymisestä esim. Lapin matkailualan yrityksiin, joten hankkeessa asiakkaan kanssa selvitetään myös tämä työllistymismahdollisuus.

  Toinen kohderyhmä ovat pitkäaikaistyöttömät, joilla on alan työkokemusta ja/tai koulutusta, mutta eivät ole alan työtehtävissä, mutta haluaisivat päästä joko ravitsemis- tai puhtaanapitoalalle esim. palkkatuettuna ohjauksen ja/tai koulutuksen kautta, jolloin heidän osaaminen on riittävää työllistymisen kannalta.

  Tavoitteet ja tulokset:

  Hankkeessa tavoitteena on löytää alle 25-vuotiaille tai pitkään työttömänä olleille Oulun alueelta ravitsemis- tai puhtaanapitoalan työkokeilu, palkkatuettu tai oppisopimustyöpaikka.

  Hankkeen tavoitteena on löytää myös esim. mahdolliset alan piilotyöpaikat. Piilotyöpaikkoja etsitään alueen yrityksistä ja etsinnässä hyödynnetään hankevetäjän laajaa yritysyhteistyöverkostoa.

  Samalla alan yritysten työntekijä- ja osaamistarve kartoitetaan. Tarpeen mukaisesti hankkeessa etsitään keinoja parantaa yrityksien osaamista esim. ohjaamalla yrityksiä hakemaan rekry-, muutos- tai täsmäkoulutuksia tarvittavan osaamisen saamiseksi ja olemassa olevan osaamisen päivittämiseksi. Tässä hyödynnetään TE-toimistoyhteistyötä.

  Yritysyhteistyössä käydään myös läpi yritysten omaa digiosaamisen hyödyntämistä esimerkiksi rekrytoinneissa ja avoimien työtehtävien ilmoittamisessa.

  Hankkeessa järjestetään 4-6 kappaletta yhden tai kahden tunnin verkkoistuntoa hyödyntäen esim. Skypeä tai muuta digitaalista mediaa. Nämä verkkopalaverit suunnataan esimerkiksi Oulun, Kainuun ja Lapin alueen matkailuyrityksiin, joilla on sesonkiaikoina pula osaavasta työvoimasta.

  Hankkeessa kartoitetaan asiakkaiden osaaminen ja sen mukaan ohjataan asiakkaat joko kertaamaan osaamistaan eli järjestetään lyhyitä yhden päivästä kahden viikon mittaisia koulutus-/ohjauspäiviä tai heitä ohjataan hakemaan työpaikkoja joko palkkatuettuun työhön, työkokeiluun tai oppisopimuskoulutukseen sen mukaan, mikä on asiakkaan tarve ja tavoite.

  Hankkeessa mukana olevien henkilöiden kanssa käydään läpi, mitkä palvelut ovat kullekin sopivimmat ja tarvitaanko esim. lyhytkoulutusta palvelujen saatavuutta parantamaan. Palvelun sopivuuden tarkastelu tapahtuu yhteistyössä asiakkaan ja hanketyöntekijän kanssa. Käytettävissä asiakkailla ja hanketyöntekijöillä ovat oppilaitoksen opinto-ohjaajat (myös aikuisopintojen opinto-ohjaaja), ravitsemis- ja puhtaanapidon opettajat ja aikuiskouluttajat. Yksi hankkeessa huomioitava työ on kausityö Pohjois-Suomen matkailukeskuksissa. Matkailualan työpaikoista kiinnostuneille järjestetään esim. englannin kielen sparrausta muun muassa asiakaspalveluun liittyen.

  Palkkatuettu työ: asiakkaan kanssa etsitään hänelle sopiva palkkatuettu työpaikka, joko toistaiseksi voimassa oleva tai määräaikainen työpaikka. Myös oppisopimusmahdollisuus otetaan asiakkaan kanssa esille.

  Työkokeilu: asiakkaan kanssa selvitetään hänen ammatinvalinta- ja uravaihtoehtojaan sekä hänen fyysistä ja henkistä kykyjään ja mahdollisuuksiaan palata työmarkkinoille. Hänen kanssaan etsitään hänelle sopiva työkokeilupaikka sekä tarjotaan tarvittavaa ohjausta/koulutusta asioista, joita työkokeilussa tulee esille (esim. hygieniapassikoulutus+testi, anniskelulainsäädäntökoulutus +testi tai kertaaminen joistakin työkokeilun oleellisista asioista, joka voi olla esimerkiksi kielitaidon sparrausta, ravitsemis- ja puhtaanapitoalan lyhytkoulutusta tms.).

  Koulutus/oppisopimuskoulutus: asiakkaan kanssa selvitetään hänen kouluttautumistarvetta ja hänen puuttuva osaaminen hänen valitsemaansa koulutukseen liittyen. Koulutus voi olla lyhytkoulutusta tai tutkintoon valmistavaa koulutusta. Asiakkaan kanssa mietitään hänelle sopiva kouluttautumispolku. Asiakas ohjataan tarvittaessa toiseen oppilaitokseen henkilökohtaistettavaksi, jos hankeorganisaatio ei voi toteuttaa kyseistä koulutusta. Jos hänelle ei voida toteuttaa koulutusta, koska esim. ko. koulutusta ei ala alueen oppilaitoksissa, niin häntä ohjataan esimerkiksi alan työkokeiluun ja pyritään järjestämään ohjausta tai lyhytkoulutusta aiheeseen liittyen. Jos asiakkaalle löydetään oppisopimuspaikaksi sopiva työpaikka, niin asiakkaan ja työnantajan kanssa keskustellaan mahdollisuudesta oppisopimukseen. Asiakas ohjataan oppisopimustoimistoon tekemään oppisopimusta.

  Muut palvelut: tarvittaessa asiakas ohjataan esimerkiksi rekryfirmaan haastatteluun ja sen perusteella tarkastellaan muun muassa kouluttautumistarvetta.

  Hankkeenrahoitus: Pohjois-Pohjanmaan Työ- ja elinkeinotoimisto.

  DIGILIIKKUJA

  Maarit Nissi, +358 440 686 987, maarit.nissi@opao.fi

  DIGILIIKKUJA

  Kaisa Sandberg, +358 44 737 2016, kaisa.sandberg@opao.fi

   

 • DIGINÄ DUUNISSA – hanke

  Hankkeen nimi:  Diginä Duunissa – työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukeminen digitaalisilla ratkaisuilla

  Toteutusaika:  1.1.2016 – 31.12.2017

  Tavoitteet ja tulokset:

  Hankkeen tavoitteena on kehittää ja ottaa käyttöön työpaikalla tapahtuvan oppimisen tukemiseen ja ohjaamiseen uusia digitaalisia välineitä ja niiden käyttöön liittyviä pedagogisia toimintamalleja.

  Hankkeessa kehitetään valtakunnallisessa verkostossa malleja, jotka tulevat työelämässä tapahtuvaa oppimista, mahdollistavat erilaisten työelämän ja oppilaitosmuotoisen koulutuksen yhdistelmien entistä laajemman ja monimuotoisemman käytön sekä edistävät opettajien ja ohjaushenkilöstön osaamisen kehittämistä uusien pedagogisten toimintamallien käyttöönotossa.

  Hankkeen kohderyhmänä ovat toisen asteen ammatillisen koulutuksen opiskelijat, ammatillisen aikuiskoulutuksen opiskelijat, oppilaitosten opetus- ja ohjaushenkilöstö sekä työelämän edustajat.

  Hankkeen tuloksena opiskelijoiden työpaikalla tapahtuva oppiminen tehostuu, lisääntyy ja monipuolistuu. Opetus- ja ohjaushenkilöstön pedagoginen- ja ohjausosaaminen kasvavat ja kehittävät vastaamaan entistä paremmin tämän päivän opiskelijoiden erilaisia tarpeita kuin myös työelämän muuttuvia haasteita.

  Oulun Palvelualan Opistossa painotetaan erityisesti opetus- ja ohjaushenkilöstön digitaalisen osaamisen kehittymiseen hankkeen avulla, jolloin osaamista viedään edelleen esimerkiksi pudistuspalvelualan työpaikalla tapahtuvan oppimisen kehittämiseen erilaisia digitaalisia ratkaisuja hyödyntäen.

  Yhteistyökumppanit:

  Verkosto yhteistyökumppanit ovat:

  • Turun kaupungin sivistystoimiala /ammatillinen koulutus (hallinoiva organisaatio ja toteuttava organisaatio)
  • Oulun seudun koulutuskuntayhtymä
  • Päijät-Hämeen koulutuskonserni – kuntayhtymä / Koulutuskeskus Salpaus
  • Vantaan ammattiopisto Varia
  • Länsirannikon koulutus Oy WinNova

  Oulun seudun kumppanuusverkostossa Oulun Palvelualan Opiston lisäksi mukana ovat:

  • Hengitysliitto ry / Ammattiopisto Lappia
  • Oulun Diakoniaopisto
  • Oulun Aikuiskoulutuskeskus Oy
  • Pohjois-Suomen Koulutuskeskussäätiö
  • Virpiniemen liikuntaopisto
  • Raahen koulutuskuntayhtymä / oppisopimuskeskus

  Hankkeen rahoitus: Opetus – ja kulttuuriministeriö

  Yhteyshenkilö: Merja Talman-Riihiluoma, merja.talman-riihiluoma(at)opao.fi, p. 044 737 2017

 • LAADULLA REFORMIIN! -hanke

  Hankkeen nimi: Laadulla reformiin!

  Toteutusaika: vuosi 2017

  Tavoitteet ja tulokset:

  Hankkeen tavoitteena on toteuttaa oppilaitoskohtaisesti laadunhallintajärjestelmän osa-alueen auditointi yhteistyössä hankeverkoston kanssa (ristiinauditointi).

  Hankkeessa järjestetään yhteinen auditointikoulutus keväällä 2017. Ristiinauditointi toteutetaan syksyllä 2017. Hankkeen lopuksi on yhteinen marraskuussa 2017 päättöseminaari.

  Hankkeen tuloksena saadaan erikseen valitun laadunhallinnan osa-alueen toteutettu auditointi ja kyseisen osa-alueen laadunhallinnallinen kehittyminen.

  Yhteistyökumppanit:

  • Kalajoen Kristillinen Opisto (koordinaattori)
  • Haapaveden opisto
  • Raahen Porvari- ja kauppakoulu

  Hankkeen rahoitus: Opetus- ja kulttuuriministeriö

  Yhteyshenkilö: Sannamari Kallinen, sannamari.kallinen(at)opao.fi, p. 044 737 2020

 • KELPO – hanke

  Hankkeen nimi: KELPO – kestävän kehityksen polulla ammatillisessa lisäkoulutuksessa

  Toteutusaika: 8.5.2015 – 31.12.2016

  Tavoitteet ja tulokset:

  Hankkeen tavoitteena on kehittää ammatillisen lisäkoulutuksen kestävän kehityksen mukaista toimintaa yhteistyössä työelämän kumppaneiden kanssa. toimenpiteet jakautuvat kolmeen osatavoitteeseen:

  1. Kehitetään aikuisopiskelijoiden ja työssäoppimispaikkojen tarpeisiin kestävän kehityksen mukaista ohjeistusta ja toimintamalleja yhteistyössä työelämän kumppaniverkoston kanssa.
  2. Luodaan ja julkaistaan kestävän kehityksen opas aikuisopiskelijalle. Opas toimii myös perehdyttämisen työvälineenä työpaikoilla.
  3. Kehitetään samalla ammatillisen lisäkoulutuksen kestävän kehityksen mukaista toimintaa ja laaditaan ammatilliseen lisäkoulutukeen kestävän kehityksen ohjelma. Kytketään kestävän kehityksen ohjelma osaksi toimintajärjestelmää.Hankkeen tuloksina saadaan aikuisopiskelijoiden ja työssäoppimispaikkojen tarpeisiin kestävän kehityksen mukainen ohjeistus ja toimintamalleja. Lisäksi tehdään kestävän kehityksen opas, joka toimii myös perehdyttämisen välineenä työpaikoilla.

  Yhteistyökumppanit

  Oulun Palvelualan Opistossa kestävä kehitys sisältyy olennaisesti jokapäiväiseen toimintaa. Oppilaitos on tehnyt systemaattista työtä kestävän kehityksen edistämiseksi jo viimeisen kymmenen vuoden ajan. Toiminta on sertifioitu ammatillisen peruskoulutuksen kriteereiden mukaisesti. Vuonna 2010 oppilaitos sai Kestävän kehityksen sertifikaatti, joka vuonna 2013 myönnettiin jälleen kolmeksi vuodeksi.

  • Raahen Porvari- ja kauppakoulu (koordinaattori)
  • Haapaveden Opisto
  • Kalajoen Kristillinen Opisto

  Oulun Palvelualan Opiston hanketavoitteisiin ovat sitoutuneet työelämäkumppaneina Oulun Palvelusäätiö, Mikeva Oy ja Lintulammen asukasyhdistys ry. Myös muilla työelämäkumppaneilla on mahdollisuus tulla mukaan hankkeeseen.

  Hankkeen rahoitus: Opetus – ja kulttuuriministeriö

  Yhteyshenkilöt: Merja Airaksinen, merja.airaksinen(at)opao.fi; puh. 050 552 0572 ja Hilkka Kärkkäinen, hilkka.karkkainen(at)opao.fi, puh. 044 737 2003

 • LAADUKAS – hanke

  Hankkeen nimi:  Laadukas– ammatillinen oppilaitos pedagogisella johtamisella – laatustrategia toiminnaksi

  Toteutusaika:  3.12.2015 – 31.12.2016

  Tavoitteet ja tulokset:

  Hankkeen tavoitteena on koota ja valita aiemmissa hankkeissa kehitetyt hyvät käytänteet (liittyen työelämän, opiskelijoiden ja henkilöstön osallistamiseen) toimivaksi kokonaisuudeksi arjen tasolla laadunhallintajärjestelmään. Oppilaitoksen valittujen laadunhallintatoimien jalkauttaminen ja arviointi toteutetaan yhteistyössä johtoryhmän, hallitusten, opiskelijoiden ja henkilöstön sekä työelämän kumppaneiden kanssa.

  Tavoitteena on, että kukin oppilaitos tekee oman työskentelysuunnitelman mitkä käytänteet valitaan ja millä menetelmällä sekä miten toimiva kokonaisuus lähdetään sitomaan arjenlaadunhallintaan.

  Hankkeen aikana kehitetään toimintatapa, jossa oppilaitosten johto ja sidosryhmät ovat tiiviisti mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa oppilaitoksen strategia- ja laadunhallintatyötä.

  Hankkeen tuloksina tulevat olemaan yhteisesti valitut hyvät käytänteet (mallit/toimintatavat), jotka kuvataan laadunhallintaprosessiin ja arvioidaan yhdessä sekä organisaatiokohtaiset toimintatavat, joilla kumppanit (hallinto, henkilöstö, opiskelijat, yhteistyötahot, työelämä) otetaan mukaan strategian päivittämiseen ja arviointiin.

  Yhteistyökumppanit:

  • Haapaveden opisto (koordinaattori)
  • Raahen Porvari- ja kauppakoulu
  • Kalajoen Kristillinen Opisto

  Hankkeen rahoitus: Opetus – ja kulttuuriministeriö

  Yhteyshenkilö: Sannamari Kallinen, sannamari.kallinen(at)opao.fi, p. 044 737 2020

 • OSAAVA VERSO VII – hanke

  Hankkeen nimi:  Osaava Verso VII

  Toteutusaika: 1.9.2016 – 30.6.2017

  Tavoitteet ja tulokset

  Hankkeen tavoitteena on vakiinnuttaa Osaava Verso I-VI –hankkeissa käytettyjä ja vaikuttaviksi koettuja osaamiskarttoja ja osaamisen kehittämisen malleja osaksi työyhteisöjen normaalia toimintaa.

  Tavoitteena on tukea koulutuksenjärjestäjiä käyttöönottamaan mm. Osaava Versio I-VI –hankkeissa mallinnettuja osaamisen kehittämisen kokonaisprosessia ja hyödyntämään hankkeissa laadittuja työyhteisöosaamisen ja opettajien osaamiskuvauksia.

  Lisäksi tavoitteena on koulutuksenjärjestäjien osaamisen kehittämisen toimeenpanoa mm. osaamiskartoitusten, kehityskeskustelukäytäntöjen, paikallisesti ladattavien koulutus- ja kehittämissuunnitelmien sekä verkoston yhteistyössä tuottamien uusien täydennyskoulutusten avulla. Tavoitteena on luoda opettajille soveltuvia täydennyskoulutuksen muotoja.

  Hanke sisältää seuraavia aihealueita: Koulutuksenjärjestäjien osaamisaineiston työstäminen osaamiskartoiksi, kehitetyn toimintamallin kuvaaminen koulutuksenjärjestäjäkohtaisesti ja sen vakiinnuttaminen osaksi normaalia käytäntöä sekä koulutus mallin toimeenpanemiseksi.

  Verkosto yhteistyökumppanit ovat:

  • Raahen koulutuskuntayhtymä, Raahen ammattiopisto
  • Oulun Ammattikorkeakoulu Oy/Ammatillinen opettajakorkeakoulu
  • Oulun Palvelualan Opisto

  Yhteyshenkilö: Sannamari Kallinen, sannamari.kallinen@opao.fi, p. 044 737 2020