Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma

Tasa-arvolain tarkoitus on sukupuolten tasa-arvon parantaminen, sukupuoleen perustuvan syrjinnän estäminen ja naisten aseman parantaminen erityisesti työelämässä. Lain tarkoituksena on myös estää sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuva syrjintä. Yhdenvertaisuuslain tarkoitus on edistää yhdenvertaisuutta ja ehkäistä syrjintää sekä tehostaa syrjinnän kohteeksi joutuneen oikeusturvaa. Molemmat lait velvoittavat oppilaitoksia laatimaan suunnitelmat, jotka edistävät oppilaitoksissa tehtävää tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyötä. Oulun Palvelualan Opiston tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma on laadittu yhdenvertaisuuslain 6 § ja tasa-arvolain 5 a § mukaisesti ja hyödyntämällä Mukana! Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö toisella asteella -opasta.

Tasa-arvolla tarkoitetaan naisten ja miesten välisen tasa-arvon edistämistä sekä sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvan syrjinnän ehkäisemistä. Muodollisella tasa-arvolla tarkoitetaan naisten ja miesten yhtäläisiä mahdollisuuksia ja niiden takaamista. Tosiasiallisesta tasa-arvosta on kyse silloin, kun käytännön toteutuksessa eriarvoisuus tunnistetaan ja heikommassa asemassa olevia tuetaan erilaisilla toimilla.

Yhdenvertaisuudella tarkoitetaan tasapuolista kohtelua sukupuolesta, sukupuolisesta ilmaisusta tai -identiteetistä, alkuperästä, iästä, kansalaisuudesta, kielestä, uskonnosta, vakaumuksesta, mielipiteestä, terveydentilasta, vammaisuudesta tai mistä tahansa syrjintäperusteesta riippumatta. Muodollisen yhdenvertaisuuden toteutuessa samanlaisessa tapauksessa ihmisiä kohdellaan samalla tavoin. Tosiasiallinen yhdenvertaisuus edellyttää, että syrjintään perustuvaa eriarvoisuutta poistetaan aktiivisesti. Yhdenvertaisuus laajentaa tasa-arvon käsitettä.

Kiellettyä syrjintää ovat:

 • välitön eli suora syrjintä: esimerkiksi henkilöä kohdellaan hänen henkilökohtaisten ominaisuuksiensa vuoksi huonommin kuin muita kohdeltaisiin samassa tilanteessa
 • välillinen eli epäsuora syrjintä: esimerkiksi koulun järjestyssääntö kieltää kasvot peittävän huivin tai päähineen käytön
 • läheissyrjintä ja olettamaan perustuva syrjintä: henkilö asetetaan epäedulliseen asemaan sen vuoksi että hänen läheisensä on vammainen tai kuuluu etniseen vähemmistöön
 • olettamaan perustuva syrjintä: perustuu esimerkiksi olettamaan henkilön iästä, sukupuolesta tai alkuperästä
 • rasismi syrjinnän muotona: esimerkiksi osaamisen arvostelua etnisen taustan ja kielitaidon perusteella
 • seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä
 • kohtuullisten mukautusten epääminen (vammaisilta henkilöiltä): esimerkiksi luokkatilaan ei ole järjestetty esteetöntä pääsyä

Häirintä syrjintäperusteen takia on henkilöä halventava tai nöyryyttävä taikka häntä kohtaan uhkaava, vihamielinen tai hyökkäävä ilmapiiri. Henkilöä ei saa kohdella epäsuotuisasti tai hänelle kielteisiä seurauksia aiheuttavalla tavalla sen vuoksi, että hän on vedonnut tasa-arvo- tai yhdenvertaisuuslakiin, osallistunut syrjintää koskevan asian selvittämiseen tai ryhtynyt toimenpiteisiin yhdenvertaisuuden turvaamiseksi.

Positiivinen erityiskohtelu tarkoittaa heikommassa asemassa olevan erityistarpeiden huomioon ottamista. Ammatillisessa koulutuksessa esimerkiksi erityistä tukea oppimisvaikeuksien, vamman, sairauden tai muun syyn vuoksi.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyö Oulun Palvelualan Opistossa

Suunnitelmalliseen tasa-arvotyöhön kuuluu tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi sovittujen toimenpiteiden ja niiden vaikutusten arviointi. Oppilaitoksen toiminnan kehittämiseen tähtäävään työhön kuuluu kaikki syrjintäperusteet kattava selvitys oppilaitoksen tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustilanteista sekä tarvittavat toimenpiteet tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Oulun Palvelualan Opistossa huomiota on kiinnitetty esimerkiksi opiskelijavalintoihin, opetuksen järjestämiseen, oppimiseroihin ja opintosuoritusten arviointiin sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja poistamiseen tasa-arvolain 5 a § mukaisesti.

Käytännön esimerkkejä tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä Oulun Palvelualan Opistossa

 • Opiskelu- ja urasuunnitteluvalmiudet -tunneilla asia nousee usein esille eri teemojen kautta ja aiheesta keskustellaan opiskelijoiden kanssa.
 • Ryhmäytymispäivät, joissa asia tulee puheeksi muiden ihmisten hyväksymisenä.
 • Hyvinvointi virtaa -viikkojen aikana yhtenä teemana ”tasa-arvo ja yhdenvertaisuus”.
 • Yhteistyötä muiden oppilaitosten kanssa, esimerkiksi kotikansainvälisyyspäivä ja värikäs päivä -tapahtumat.
 • Kohtaamispaikat oppilaitoksessa, jotka on tarkoitettu kaikille opiskelijoille, järjestetään kolme kertaa lukukauden aikana. Päivän teeman mukaisesti ohjelmassa on yhdessä tekemistä ja keskustelua.
 • Kaupunkisuunnistus uusille ryhmille, välitetään opiskelijoille tietoa tärkeistä virastoista, ohjaamoista jne.
 • Oppilaitos on syrjinnästä vapaa alue.

Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen aloituskyselyn (AMIS-kysely) mukaan kiusaamisen kokemukset ovat vähentyneet. Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen päättökyselyn mukaan kokemukset opiskelijoiden yhdenvertaisesta ja tasa-arvoisesta kohtelusta ovat lisääntyneet. Kulttuurierojen koetaan aiheuttavan ongelmia tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa. Henkilöstön asenteet ja ennakkoluulot vaikuttavat opiskelijoiden tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseen ja tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemat tulisi sisällyttää osaksi ohjaajien, opettajien ja muiden ammattiryhmien osaamistarpeen tunnistamista sekä varmistaa henkilöstön osaaminen täydennyskoulutuksella. Työelämäyhteistyössä tulisi valmentaa työnantajia ohjaamaan ja kohtaamaan erilaisia oppijoita (tutustu KEPEÄ-hankkeessa tehtyihin työelämässä oppimisen ohjauksen pilotointeihin). Oulun Palvelualan Opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmasta tulisi lisätä näkyvyyttä lisäämällä ja toiminta- ja työskentelytapoja kehittämällä.

Toimintamalli häirinnän poistamiseen

Oulun Palvelualan Opisto noudattaa oheista toimintamallia tilanteissa, joissa opiskelija on joutunut oppilaitoksen tilaisuudessa tai toiminnassa häirinnän kohteeksi. Häirintää ovat esimerkiksi syrjintäperusteeseen liittyvä kiusaaminen tai ihmisarvoa loukkaavat seinäkirjoitukset. Häirintä vaikuttaa koko oppilaitosyhteisön ilmapiiriin. Oulun Palvelualan Opistossa häirintään puututaan tarvittavin, asteittain kovenevin keinoin. (Yhdenvertaisuuslaki 1325/2014, 14 §)

Jos opiskelija kertoo epäasiallisesta käytöksestä, ryhdytään seuraaviin toimenpiteisiin tarpeen mukaan:

 1. Keskustelu asianosaisen kanssa
 2. Keskustelu aiheuttajan kanssa
 3. Kuuleminen (alaikäisen opiskelijan huoltajat mukana)
 4. Lastensuojeluilmoitus
 5. Yhteys poliisiin
 6. Seuranta, dokumentointi Wilman kautta opiskelijahallinto-ohjelma MultiPrimukseen

Kriisitilanteessa toimitaan Oulun Palvelualan Opiston kriisisuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteet kaudelle 2024–2026

Tavoitteet kaudelle 2024-2026 ovat Oulun Palvelualan Opiston strategisten painopisteiden, erityisesti kestävän elämäntavan mukaisia. Päätavoite on, että tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat luonteva osa opetusta jokaisessa arjen kohtaamis-, oppimis- ja ohjaustilanteessa. Näkyvyyden lisäämiseksi ja tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumiseksi laaditaan toimivat yhteistyökanavat erityisesti oppivelvollisten huoltajien ja muiden opiskelijoiden kotiväen kanssa sekä pyritään lisäämään kaikenlaista vuorovaikutusta heidän kanssaan.

Suunnitelmat laaditaan enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan ja tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuosittain. Arviointia tehdään vuosittain opiskelijapalautteen (AMIS-kysely), saatavilla olevan tilastotiedon (Kouluterveyskysely) ja oppilaitoksen toteuttamien kyselyjen ja saadun palautteen avulla. Amis-kyselyn mittareita, joiden perusteella arvioidaan oppilaitoksen tavoitteiden toteutumista ja kokemuksia, ovat kiusaaminen, syrjintä ja opiskelijahyvinvointi. Opiskelijoiden huoltajat on myös otettu mukaan tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöhön (kysely huoltajille: ”Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus Oulun Palvelualan Opistossa”). Lisäksi seurataan muiden palautekanavien kautta saatavaa palautetta, kuten vähältä piti -ilmoituksia ja ilmoituksia epäasiallisesta käyttäytymisestä. Henkilöstö osallistuu tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman kehittämiseen arvioimalla opiskelijoilta ja huoltajilta saatua palautetta ja suunnittelemalla tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumista tukevia toimenpiteitä saadun palautteen pohjalta. Hyvinvointityöryhmä tekee näiden perusteella toimenpide-ehdotuksia sekä suunnittelee toimenpiteitä suunnitelmakauden tavoitteiden toteutumiseksi.

Lisätietoa Oulun Palvelualan Opiston tasa-arvo- ja yhdenvertaisuustyöstä

Sannamari Kallinen

Rehtori 044 737 2020

Päivi Sarkkinen

Opinto-ohjaaja, yhteishaku, opiskelijakunta 044 737 2009