Miten hankin osaamista opintojeni aikana?

Henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS)

Kun tulet suorittamaan tutkintoa tai osatutkintoa, opintojen alussa sinulle laaditaan henkilökohtainen osaamisen kehittämissuunnitelma (HOKS). Henkilökohtaistaminen on prosessi, jossa jokaiselle ammatillisen koulutuksen opiskelijalle suunnitellaan ja toteutetaan tämän tarpeita vastaava koulutuspolku. Henkilökohtaistamisessa tunnistetaan ja tunnustetaan opiskelijan aiempi osaaminen. Tämän pohjalta suunnitellaan, millaista osaamista tarvitset ja miten voit hankkia tarvittavan osaamisen sekä millaista ohjausta ja tukea mahdollisesti tarvitset opintojesi aikana.

Oman opintopolun suunnittelu on vaativa tehtävä. Yhteistyötä kannattaa tehdä opinto-ohjaajan, vastuuopettajan, muiden opettajien ja työpaikkaohjaajien kanssa. Jos olet alle 18-vuotias, on hyvä, että keskustelet suunnitelmistasi myös huoltajan kanssa.

Sinun tulee seurata itse opintojesi edistymistä. Voit seurata Wilman avulla opintojasi sekä sitä, että kaikki opintosi kirjautuvat oppilaitoksen rekisteriin.

Lähi-, etä- ja monimuoto-opiskelua

Opiskelu voi olla lähiopetusta, etäopiskelua, verkko-opiskelua tai monimuoto-opiskelua, joka on usean eri opiskelumuodon yhdistelmä. Etäopetuksessa opiskelija saa tukea opettajalta tai ohjaajalta puhelimitse, sähköpostilla tai muulla tavoin.

Aiemmin hankitun osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opiskelija voi hakea osaamisen tunnistamista ja tunnustamista muualla suoritettujen opintojen tai muualta hankitun osaamisen perusteella. Osaamisen tunnustamista voidaan tehdä sekä yhteisistä että ammatillisista tutkinnon osista. Päätöksen osaamisen tunnustamisesta tekee yhteisten aineiden osalta osiosta vastaava opettaja (esimerkiksi englannin kielen osaamisesta tunnustamisen tekee englannin opettaja) ja ammatillisten opintojen osalta kaksi ammatillista opettajaa yhdessä. Päätös tehdään sen perusteella, vastaako aiemmin hankittu osaaminen tutkinnon perusteita. Samalla arvioidaan sitä, onko aiemmin hankittu osaaminen edelleen ajantasaista eli vastaako osaaminen alalla tapahtunutta kehitystä.

Jos sinulla on aiempia opintoja Oulun Palvelualan Opistosta, voit saada myös niitä tunnustettua. Jos esimerkiksi jatkat aiemmin keskeytyneitä opintojasi tai siirryt suorittamaan eri tutkintoa, voidaan aiemmat opintosi meillä huomioida. Muista kertoa aiemmista opinnoistasi vastuuopettajallesi.

Lisätietoa osaamisen tunnustamisesta saat vastuuopettajalta sekä opinto-ohjaajalta. Yhteisten aineiden osalta lisätietoja saat myös Marjut Topilta.

Osaamisen hankkiminen työelämässä

Työelämässä oppiminen, koulutussopimus

Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija hankkii osaamista työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä. Koulutussopimukseen perustuvassa koulutuksessa opiskelija ei ole työsuhteessa.

Koulutuksen järjestäjä (OPAO) sopii kirjallisesti koulutussopimustyöpaikan edustajan kanssa opiskelijan osaamisen hankkimisesta työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä.

Koulutussopimus on määräaikainen sopimus, joka sovitaan henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman (HOKS) mukaisesti tutkinnon osittain. Sopimus voidaan solmia myös tutkinnon osaa pienemmistä kokonaisuuksista tai useammasta tutkinnon osasta.

Työelämässä oppiminen, oppisopimus

Oppisopimuskoulutus on pääosin työpaikalla käytännön työtehtävien yhteydessä järjestettävää koulutusta, jota täydennetään tarvittaessa muissa oppimisympäristöissä tapahtuvalla osaamisen hankkimisella.

Oppisopimus perustuu 15 vuotta täyttäneen opiskelijan ja työnantajan väliseen kirjalliseen määräaikaiseen työsopimukseen. Oppisopimuskoulutuksessa olevan opiskelijan viikoittaisen työajan tulee olla keskimäärin vähintään 25 tuntia.

Muista, ettet voi saada oppisopimuskoulutuksen ajalta opintotukea tai koulumatkatukea.

Mitä voin tehdä, jos en ole tyytyväinen saamaani arviointiin?

Mikäli haluat selvitystä, muutosta tai oikaisua johonkin sinua koskevaan asiaan, käänny aina ensisijaisesti ratkaisun tehneen henkilön puoleen. Mikäli asia ei selviä neuvottelemalla hänen kanssaan, käänny asiassa vastuuopettajan puoleen. Viimekädessä vie asia rehtorin käsiteltäväksi.

Sinulla on oikeus pyytää osaamisen arvioinnin tarkistamista 14 vuorokauden kuluessa siitä, kun olet saanut tiedon arvioinnin tuloksista. Arvioinnin tarkistamisesta tulee tehdä kirjallinen pyyntö ja arvioinnin tarkistamista voit pyytää vain saamastasi arvosanasta.

Yksityiskohtaiset ohjeet ja menettelytavat arvioinnin tarkistamiseen ja oikaisuun löytyvät osaamisen arvioinnin toteuttamissuunnitelmasta.