Oulun Palvelualan Opiston järjestyssäännöt 2023-2024 (Päivitetty 22.8.2023)

1. YLEISTÄ

Laki ammatillisesta koulutuksesta (531/2017, 80 §) määrää opiskelijan oikeudesta turvalliseen opiskeluympäristöön. Laki velvoittaa oppilaitoksia laatimaan järjestyssäännöt, joilla edistetään sisäistä järjestystä, opiskelun esteetöntä sujumista sekä oppilaitosyhteisön turvallisuutta ja viihtyisyyttä.

2. OPISKELIJAN OIKEUDET JA VELVOLLISUUDET

2.1 Opiskelijan oikeudet

Opiskelijalla on oikeus yhdenvertaiseen ja tasa-arvoiseen kohteluun, oikeus henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen sekä oikeus yksityiselämän suojaan.

Opiskelijalla on oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön.

2.2 Opiskelijan velvollisuudet

Opiskelijan tulee osallistua henkilökohtaisen osaamisen kehittämissuunnitelman mukaisesti (HOKS) opetukseen sekä näyttöihin ja muuhun osaamisen osoittamiseen, jollei hänen poissaololleen ole perusteltua syytä. Työvoimakoulutuksessa sovelletaan lisäksi, mitä julkisesta työvoima- ja yrityspalvelusta annetun lain 5 luvun 4 §:n 2 momentissa säädetään opiskelijan osallistumisesta opetukseen ja opintojen etenemisestä.

Opiskelijan on suoritettava tehtävänsä tunnollisesti ja käyttäydyttävä asiallisesti.

Opiskelijan velvollisuudesta korvata aiheuttamansa vahinko säädetään vahingonkorvauslaissa (412/1974).

Opiskelijan tulee osallistua opetukseen lukujärjestyksen mukaisesti. Lukujärjestyksen mukaisia oppituntien aikoja on noudatettava. Oppilaitoksen järjestämiin yhteisiin tilaisuuksiin on osallistuttava lukujärjestyksen mukaisesti. Poissaoloista noudatetaan erikseen laadittuja ohjeita.

Opiskelijan tulee käyttäytyä tunneilla asiallisesti ja opetusta tai opiskelua häiritsemättä.

Opiskelija on velvollinen korvaamaan tahallaan aiheuttamansa vahingot. Vahingosta on ilmoitettava viipymättä asianomaiselle opettajalle tai oppilaitoksen henkilökunnalle.

Jokainen opiskelija on vastuussa oppilaitosalueen ja tilojen siisteydestä. Opiskelijan on osallistuttava työskentely-ympäristön puhtaanapitoon opettajan ohjeiden mukaisesti.

3. TURVALLISUUS, VIIHTYISYYS JA OPISKELUN ESTEETÖN SUJUMINEN

3.1 Hyvä käytös

Opiskelijan tulee käyttäytyä hyvien tapojen mukaisesti (toisten huomioon ottaminen, opiskelu- ja työrauhan edistäminen ja kunnioittaminen sekä ohjeiden noudattaminen).

Opiskelijan on pukeuduttava asiallisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Ruokasalissa ja alakerran aulassa ruokailujen aikana ei pidetä ulkovaatteita ruokapöydissä eikä linjastossa ruokaa otettaessa.

Opiskelijan on pidettävä kiinni sovituista ajoista ja täsmällisyydestä.

Opiskelijatöihin ei saa kopioida tekstiä tai kuvia luvatta lähdettä ilmaisematta.

Kaikenlainen kiusaaminen ja toisen opiskelijan häiritseminen on oppilaitoksessa kielletty.

Toisesta henkilöstä tai työpaikalta otettuja valokuvia tai videoita ei saa julkaista ilman asianomaisen lupaa internetissä, sosiaalisessa mediassa tai muussa julkisessa paikassa. Lisäksi kaikenlainen sosiaalisessa mediassa tapahtuva kiusaaminen on kielletty.

3.2 Työvaatteet

Käytännön tunneilla on oltava sovitut työvaatteet ja jalkineet. Mikäli opiskelijalla ei ole asianmukaisia työvaatteita, hän ei voi osallistua käytännön työtunneille. Työvaatteissa ei käydä ulkona muuten kuin roska-astioita tyhjentämässä. Käytännön työtuntien aikana tupakointi on kielletty myös niihin sisältyvien taukojen aikana.

Korut ja lävistykset on otettava pois käytännön tuntien ajaksi. Keittiötyöskentelyssä noudatetaan lisäksi elintarvikelain 20 § mukaisia määräyksiä.

3.3 Turvallisuus

Turvallisuuskävely toteutetaan uusille opiskelijaryhmille.

Turvallisuuteen liittyvistä vioista ja puutteista tulee välittömästi ilmoittaa oppilaitoksen
henkilökuntaan kuuluvalle.

Oppilaitoksen alueella on tallentava kameravalvonta.

3.4 Tietokoneen, matkapuhelimen ja muiden mobiililaitteiden käyttö

Mobiililaitteiden häiritsevä käyttö on kiellettyä oppituntien aikana. Opiskelijan omien mobiililaitteiden käyttö on sallittua, kun sen käyttäminen liittyy opetukseen.

Saadessaan oppilaitokselta käyttöönsä mobiililaitteita, opiskelijan tulee käsitellä niitä huolellisesti annettujen ohjeiden mukaisesti. Opiskelija on velvollinen korvaamaan tahallaan tai huolimattomuuttaan aiheuttamansa vahingot. Omaisuuden vahingoittamisesta tai kadottamisesta aiheutuva korvausvelvollisuus määräytyy vahingonkorvauslain (L412/74) mukaan.

ATK-luokassa noudatetaan sinne erikseen laadittuja sääntöjä.

3.5 Päihteet ja vaaralliset esineet

Tupakkalain 74 §:n mukaan tupakointi ja savuttoman tupakkatuotteen käyttö on kielletty päiväkotien, esi- tai perusopetusta, ammatillista koulutusta tai lukio-opetusta antavien oppilaitosten sisä- ja ulkotiloissa.

Oppilaitoksen henkilökunnalla on velvollisuus puuttua oppilaitoksen alueella tupakoimiseen ja tupakkatuotteiden hallussapitoon. Mikäli alle 18-vuotiaalla opiskelijalla on tupakkatuotteita koulussa, ne tulee luovuttaa oppilaitoksen haltuun. Oppilaitos on velvollinen ottamaan yhteyttä huoltajaan ja luovuttamaan tupakkatuotteet huoltajalle.

Mikäli opiskelija toistuvasti käyttää tupakkatuotteita vastoin kieltoa, asiasta tehdään tutkintapyyntö poliisille.

Alkoholin ja huumeiden hallussapito, käyttäminen ja niiden vaikutuksen alaisena esiintyminen koulun alueella on kielletty.

Oppilaitokseen ei saada tuoda eikä työpäivän aikana pitää hallussa sellaista esinettä tai ainetta, jonka hallussapito on muussa laissa kielletty tai jolla voidaan vaarantaa omaa tai toisen turvallisuutta taikka joka erityisesti soveltuu omaisuuden vahingoittamiseen ja jonka hallussa pidolle ei ole hyväksyttävää syytä.

3.6 Kurinpito

Jokaisen henkilöstöön kuuluvan, joka havaitsee opiskelijan rikkoneen järjestysääntöjä tai muutoin käyttäytyneen epäasiallisesti, tulee neuvoa ja ohjata häntä tarkoituksenmukaisella tavalla kasvatuksellisin keinoin tai saattaa rikkomus kurinpitoasiana käsiteltäväksi.

Kurinpitomenettelyjä ovat poistumaan määrääminen ja poistaminen opetustilasta tai oppilaitoksen alueelta, suullinen huomautus tai kirjallinen varoitus, opetuksen epääminen, opiskeluoikeuden pidättäminen tai erottaminen oppilaitoksesta enintään yhdeksi vuodeksi.

Suullisen huomautuksen voi antaa opettaja rehtorin lisäksi.

Rehtorilla ja opettajalla on oikeus poistaa opetusta häiritsevä opiskelija luokkatilasta tai muusta opetustilasta taikka koulutuksen järjestäjän tilaisuudesta. Rehtorilla tai opettajalla on myös oikeus poistaa oppilaitoksen alueelta opiskelija, joka ei poistu saatuaan tiedon opetuksen osallistumisen epäämisestä.

Opiskelijalle voidaan antaa kirjallinen varoitus, jos hän häiritsee opetusta, käyttäytyy väkivaltaisesti tai uhkaavasti opiskeluympäristössä, menettelee vilpillisesti tai muuten rikkoo oppilaitoksen tai muun opiskeluympäristön järjestystä, kieltäytyy lain ammatillisesta koulutuksesta 84 §:ssä tarkoitetun huumausainetestiä koskevan todistuksen esittämisestä taikka on lain ammatillisesta koulutuksessa 84 §:ssä tarkoitetun selvityksen perusteella käyttänyt huumausaineita muihin kuin lääkinnällisiin tarkoituksiin siten, että hänen toiminta-kykynsä on heikentynyt. Jos teko tai laiminlyönti on vakava tai jos opiskelija jatkaa epä-asiallista käyttäytymistä kirjallisen varoituksen saatuaan, hänet voidaan erottaa oppilaitoksesta määräajaksi, enintään yhdeksi vuodeksi.

Opetusta häiritsevä, väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvä taikka toisen henkeä tai terveyttä vaarantava opiskelija voidaan määrätä poistumaan jäljellä olevan oppitunnin ajaksi luokkahuoneesta tai muusta tilasta, jossa opetusta annetaan, taikka koulutuksen järjestäjän järjestämästä tilaisuudesta.

Opiskelijan osallistuminen opetukseen voidaan evätä enintään kolmen työpäivän ajaksi, jos on olemassa vaara, että toisen opiskelijan taikka oppilaitoksessa tai muussa opetustilassa työskentelevän turvallisuus kärsii opiskelijan väkivaltaisen tai uhkaavan käyttäytymisen vuoksi taikka opetus tai siihen liittyvä toiminta vaikeutuu kohtuuttomasti opiskelijan häiritsevän käyttäytymisen vuoksi.

Jos opiskelija kieltäytyy lain ammatillisesta koulutuksesta 82 §:n 1 momentissa tarkoitetusta terveydentilan toteamiseksi suoritettavasta tarkastuksesta tai tutkimuksesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen asti, kunnes hän suostuu tarvittaviin tarkastuksiin ja tutkimuksiin. Jos opiskelija kieltäytyy lain ammatillisesta koulutuksesta 82 §:n 4 momentissa tarkoitetusta rikosrekisteriotteen nähtäväksi antamisesta, häneltä voidaan pidättää oikeus opiskeluun siihen saakka, kunnes hän suostuu toimittamaan rikosrekisteriotteen nähtäväksi.

Rehtorilla tai opettajalla on yhdessä tai erikseen oikeus työpäivän aikana ottaa haltuunsa opiskelijalta kohdassa 3.5 tarkoitettu kielletty esine tai aine.

Opiskelijalle annettavasta kirjallisesta varoituksesta päättää rehtori. Opiskeluoikeuden peruuttamisesta ja palauttamisesta, määräaikaisesta erottamisesta sekä opiskeluoikeuden pidättämisestä päättää koulutuksen järjestäjän asettama monijäseninen toimielin. Korkeintaan kolmen kuukauden määräaikaisesta erottamisesta päättää rehtori.

Ennen kurinpitorangaistuksen antamista hankitaan tarpeellinen selvitys asiasta ja opiskelijaa kuullaan. Oppilaitoksesta erottamisessa kuullaan myös huoltajaa. Muissa toimenpiteistä ilmoitetaan opiskelijan huoltajalle.

Kaikki opiskelijalle annettavat kurinpitorangaistukset kirjataan opiskelijatietojärjestelmään.

4. JÄRJESTYSSÄÄNTÖJEN SEURANTA JA TARKISTAMINEN

Oppilaitoksen järjestysäännöt ovat luettavissa oppilaitoksen Wilma-opiskelijatietojärjestelmässä.

Järjestyssäännöt päivitetään vuosittain ja viedään työvuoden ensimmäiseen johtoryhmän kokoukseen hyväksytettäväksi.