Rekisterinpitäjän henkilöllisyys ja yhteystiedot

Marttayhdistysten liitto ry / Oulun Palvelualan Opisto
Osoite: Teuvo Pakkalan katu 15, 90130 Oulu
Puhelin: 08 535 2000
Sähköposti: info@opao.fi

Rekisterin vastuuhenkilö

Rehtori Sannamari Kallinen
Puhelin: 044 7372021
Sähköposti: sannamari.kallinen@opao.fi

Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Aira Nurro
Puhelin: 044 737 2013
Sähköposti: aira.nurro@opao.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset ja oikeusperuste

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena työntekijöiden osalta on hoitaa työsuhteeseen liittyvät
välttämättömät tehtävät ja niihin liittyvät lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin perustuvat tiedonsiirrot.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena opiskelijoiden osalta on hoitaa opiskelusuhteeseen liittyvät
välttämättömät tiedot ja niihin liittyvät lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin perustuvat tiedonsiirrot. Henkilötiedoissa tallennetaan vain se tieto, joka on näihin tarkoituksiin kohtuullista.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohta 1c: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Tallentavan kameravalvonnan tarkoituksena on suojata omaisuutta, ennaltaehkäistä rikoksia ja auttaa jo tapahtuneiden rikosten selvittämisessä. Sen lisäksi valvonnan tarkoituksena on varmistaa ja lisätä oppilaitoksen opiskelijoiden ja henkilökunnan turvallisuutta.

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Henkilötietoryhmä Henkilötiedot Tiedon käyttötarkoitus
Oulun Palvelualan Opiston työntekijätetunimi, sukunimi, henkilötunnus, kotisoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työsuhteeseen liittyvät välttämättömät tiedotTietoja käytetään henkilön yksilöimiseen ja tunnistamiseen rekisterin tarkoitusta koskevassa asiassa.
Oulun Palvelualan Opiston opiskelijatetunimi, sukunimi, henkilötunnus, kotiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, alaikäisen opiskelijan vanhempien/huoltajan yhteystiedot, lähiomaisen yhteystiedot, opiskelusuhteeseen liittyvät välttämättömät tiedotTietoja käytetään henkilön yksilöimiseen ja tunnistamiseen rekisterin tarkoitusta koskevassa asiassa.

Kameravalvonnan tuottamaa aineistoa käsitellään henkilöistä ja ajoneuvoista, jotka liikkuvat Oulun Palvelualan Opiston kameravalvotuilla alueilla: toimitiloissa ja piha-alueella. Kuva-aineiston yhteyteen tallentuu tapahtumapäivämäärä ja -kellonaika.

Käsiteltävien henkilötietojen alkuperä

Käsiteltävät henkilötietoryhmät saadaan rekisteröidyiltä työsuhteen alkaessa (Oulun Palvelualan Opiston työntekijä) tai oppilaitoksen haettaessa (Oulun Palvelualan Opiston opiskelija) ja kameravalvonnan osalta kameravalvonnan kuva-aineistosta.

Henkilötietojen vastaanottajat tai vastaanottajaryhmät

Työntekijöiden osalta henkilötietoja siirretään lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin perustuen esim. verottajalle, pankille, eläkeyhtiöille, vakuutusyhtiölle, Kelalle, työterveyshuollolle, Tilastokeskukselle, Sivistystyönantajille, OAJlle ja JYTYlle sekä näiden ammattiliittojen luottamusmiehille siltä osin kuin heillä on oikeus tietoja saada. Opiskelijoiden osalta henkilötietoja siirretään lakeihin, asetuksiin ja määräyksiin perustuen esim. Opetushallitukselle, opetus- ja kulttuuriministeriölle, Kelalle, Tilastokeskukselle, TEtoimistolle, ELY-keskukselle, opiskelijaterveydenhuollolle, pankille ja vakuutusyhtiölle ja tarvittaessa toiselle koulutuksen järjestäjälle.

Henkilötietojen siirtämisen oikeusperuste on Tietosuoja-asetuksen 6 artiklan kohta 1c: käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi.

Kameravalvonnan kuva-aineistoa luovutetaan poliisille niissä tapauksissa, joissa on tapahtunut tai epäillään tapahtuneen rikos.

Henkilötietojen siirtäminen kolmenteen maahan tai järjestölle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n eikä Euroopan talousalueen ulkopuolisiin maihin eikä kansainvälisille järjestöille näiden alueiden ulkopuolelle.

Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin työ- tai opiskelusuhde on voimassa ja myös jälkeen niin kauan kuin tietojen käsittelyyn on tarve. Kuva-aineistoa säilytetään pääsääntöisesti siihen saakka, kunnes kamerajärjestelmä tallentaa videon päälle uutta videokuvaa. Tämä aika on noin kaksi kuukautta. Mikäli tallennetta tarvitaan edellä kerrottuihin tarkoituksiin pidempi aika (poliisi), säilytetään niitä niin kauan kuin tarve edellyttää.

Oikeutesi henkilötietojen käsittelyssä

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy itseäsi koskeviin henkilötietoihin. Tämä tarkoittaa, että rekisterinpitäjän tulee antaa sinulle pyydettäessä pääsy tarkastelemaan tietojasi.

Oikeus saada tiedot korjatuksi

Sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen korjaamista. Esitäthän pyyntösi yhteydessä, mitä rekisterissä olevia tietoja haluat muutettavan ja perustelut muutoksille.

Oikeus tietojen poistamiseen

Sinulla on oikeus pyytää itseäsi koskevien henkilötietojen poistamista. Esitäthän pyyntösi yhteydessä perustelut, miksi haluat osoittamasi tiedot poistettavaksi, jotta voimme tutkia, onko tietojen poistamiselle olemassa riittävä peruste.

Oikeus tietojenkäsittelyn rajoittamiseen

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi käsittelyn rajoittamista. Käsittelyn rajoittamisella tarkoitetaan toteutuessaan sitä, että rekisterinpitäjä ei käsittele tietoja muuten kuin pitääkseen ne tallennettuina, kunnes tietojenkäsittelyn rajoittamisen peruste poistuu. Esitäthän pyyntösi yhteydessä perustelut, miksi haluat osoittamiesi tietojen käsittelyn rajoitetuksi.

Oikeus tietojenkäsittelyn vastustamiseen

Sinulla on oikeus tietojesi käsittelyn vastustamiseen. Käsittelyn vastustamisella tarkoitetaan, että rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää sinun etusi, oikeutesi ja vapautesi. Esitäthän pyyntösi yhteydessä perustelut, miksi vastustat tietojesi käsittelyä, jotta voimme tutkia, onko vastustamiselle olemassa riittävä peruste.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Sinulla on oikeus tehdä valitus Suomen tietosuojavaltuutetulle, jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan yleistä tietosuoja-asetusta.

Automatisoitujen päätösten tekeminen

Automaattisen päätöksenteon, kuten profiloinnin käyttämisen sekä merkitykselliset tiedot käsittelyyn liittyvästä logiikasta samoin kuin kyseisen käsittelyn merkittävyys ja mahdolliset seuraamukset rekisteröidylle:

Rekisterin tietoja ei käytetä automatisoitujen päätösten tekemiseen eikä profilointiin.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä suojataan seuraavin tavoin:

  • laitteistojen, ohjelmistojen ja tiedostojen suojaus teknisesti palomuurein, virustorjuntaohjelmin,
    ohjelmistopäivytyksin ja käyttöoikeuksien (käyttöoikeuksien hallinta / käyttövaltuushallinta)
  • henkilöstön koulutus tietosuoja- ja tietoturvallisuusasioissa
  • henkilötietojen käsittelyn ohjeistus ja valvonta

Tietopyynnön tekeminen ja väärinkäyttöepäilystä ilmoittaminen

Sannamari Kallinen

Rehtori 044 737 2020

Aira Nurro

Opintosihteeri 044 737 2024