Mitä opintoihin osallistuminen käytännössä tarkoittaa?

Opiskeluun osallistuminen

Jotta opiskelija voi saavuttaa opintojensa tavoitteet, on opiskeluun osallistuminen erittäin tärkeää. Opettajan tehtävänä on varmistaa, että opiskelija on oppinut ammattitaitovaatimusten ja osaamistavoitteiden mukaiset asiat. Poissaolot voivat pitkittää valmistumista ammattiin. Ammatillisessa koulutuksessa opitaan myös noudattamaan työelämän pelisääntöjä. Jatkuvat myöhästymiset ja luvattomat poissaolot eivät kuulu työelämän pelisääntöihin.

Opintotuen ja muiden etuuksien, kuten työttömyysetuuden ja koulumatkatuen, saamisen edellytys on säännöllinen osallistuminen opiskeluun. Poissaolot voivat johtaa opintotuen ja muiden etuuksien maksun keskeyttämiseen ja mahdolliseen takaisinperintään.

Poissaolojen seuranta

Poissaolot ilmoitetaan vastuuopettajalle joko Wilma-viestillä tai puhelimitse.

Kaikki poissaolot kirjataan Wilmaan. Vastuuopettaja kirjaa poissaolon syyn. Opiskelija voi olla 3 päivää omalla ilmoituksella sairauden vuoksi pois. Tämän jälkeen tulee esittää sairaustodistus. Myöhästyminen yli 15 minuuttia aiheuttaa poissaolomerkinnäksi koko tunnin.

Selvittämättömistä ja toistuvista poissaoloista vastuuopettaja ottaa opiskelijaan yhteyttä. Alle 18-vuotiaan opiskelijan poissaoloista otetaan yhteyttä myös huoltajiin. Mikäli opiskelijaan ei saada yhteyttä kolmen päivän sisällä, opinto-ohjaaja pyytää opiskelijaa ottamaan yhteyttä 10 arkipäivän kuluessa. Mikäli opiskelija ei ota yhteyttä määräaikaan mennessä, opiskelija katsotaan eronneeksi.

Työvoimakoulutuksessa luvattomasta yli 5 päivää kestävästä yhtäjaksoisesta poissaolosta tehdään oppilaitoksen toimesta esitys TE-toimistoon koulutuksen keskeyttämisestä (opintojen päättymisestä). TE-toimisto lähettää opiskelijalle vastinepyynnön, johon opiskelijan on vastattava määräaikaan mennessä. TE-toimisto tekee päätöksen jatkaako opiskelija työvoimakoulutuksessa vai päättyvätkö opinnot ja lähettää tiedon päätöksestä sekä opiskelijalle että oppilaitokseen.

Oppisopimus katsotaan purkautuneeksi, jos oppisopimuskoulutuksen järjestämistä koskeva sopimus puretaan. Tällaisia tilanteita ovat esimerkiksi työpaikan tai työtehtävien vaihtuminen tai työnantajan ja opiskelijan yhteinen päätös oppisopimuksen päättämisestä.

Opintojen määräaikainen keskeyttäminen

Oppivelvolliset

Oppivelvollisella on perusteet keskeyttää opinnot määräaikaisesti seuraavissa tilanteissa:

  • oppivelvollisuuden suorittamisen estävä pitkäaikainen sairaus tai vamma (ajantasainen lääkärintodistus/lausunto tilanteesta oltava), jos oppivelvollisuuden suorittaminen ei ole mahdollista yksilöllisten valintojen, yksilöllistämisen, välttämättömien tukitoimien tai kohtuullisten mukautusten avulla
  • äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa (käytännössä vanhempainpäivärahan saamisen ajalta)
  • tilapäinen ulkomailla oleskelu (esim. vaihto-opiskelu, perhe muuttaa tilapäisesti ulkomaille)
  • elämäntilanteeseen liittyvä muu painava syy, joka estää oppivelvollisuuden suorittamisen

Päätös oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä tehdään oppivelvollisen taikka hänen huoltajansa tai muun laillisen edustajansa hakemuksesta. Oppivelvollisuuden suorittamisen keskeyttämisestä päättää opetuksen tai koulutuksen järjestäjä tai oppivelvollisen asuinkunta, jos nuorella ei ole opiskelupaikkaa.

Työvoimakoulutuksessa opiskelevat

Työvoimakoulutuksessa opintojen keskeytyessä opinnot pääsääntöisesti tulkitaan päättyneiksi. Työvoimakoulutuksessa opinnot voi kuitenkin keskeyttää määräajaksi (jaksottaa opinnot), jos opiskelija solmii työvoimakoulutuksen aikana oppisopimuksen, joka päättyy ennen työvoimakoulutuksen päättymistä.

Merja Talman-Riihiluoma

Koulutuspäällikkö, työttömyysetuus, työvoimakoulutus, hanketyö 044 737 2017

Muut opiskelijat

Muilla kuin oppivelvollisilla ja työvoimakoulutuksessa opiskelevilla opiskelijoilla on oikeus keskeyttää opiskeluoikeutensa väliaikaisesti seuraavissa tilanteissa:

  • on suorittamassa asevelvollisuuslain (1438/2007), siviilipalveluslain (1446/2007) tai naisten vapaaehtoisesta asepalveluksesta annetun lain (194/1995) mukaista palvelusta
  • saa sairausvakuutuslain (1224/2004) mukaista sairauspäivärahaa
  • saa äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa
  • opiskelijan pyynnöstä muusta perustellusta syystä (ks. Opintotukilaki 25 a)

Oppilaitoksesta eroaminen

Jokainen opiskelija on vapaa eroamaan oppilaitoksesta haluamanaan ajankohtana. Mikäli harkitset keskeyttämistä tai eroamista, ota yhteys ensin vastuuopettajaan, opinto-ohjaajaan tai apulaisrehtoriin. Alle 18-vuotiaalta vaaditaan huoltajan kirjallinen suostumus.

Päivi Sarkkinen

Opinto-ohjaaja, yhteishaku, opiskelijakunta 044 737 2009

Tuula Jylänki

Apulaisrehtori 050 408 9052

Eroamisen yhteydessä keskeytyneistä opinnoista annetaan todistus suoritetuista tutkinnon osista ja ote opintosuorituksista.

Jos opiskelija ei osallistu opetukseen eikä häntä tavoiteta yrityksistä huolimatta, katsotaan opiskelija eronneeksi.

Oppilaitos ilmoittaa kaikista eronneeksi katsotuista 15–29-vuotiaista etsivään nuorisotyöhön Nuorisolain 11 §:n edellyttämällä tavalla.